گواهینامه ها

گواهینامه ها

شرکت آذر قالب تولیدات خود را مطابق استاندارهای جهانی Iso Ts , ISO 9001 تولید می کند.
آزمایشگاه محصول آذرقالب از سال …… به عنوان آزمایشگاه همکار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد تایید قرار گرفته است. برای ارتقاء کیفیت فعالیتهای آزمایشگاه، شرکت آذر قالب استاندارد ISO TS را اجرا و گواهینامه آن را دریافت نموده و همه ساله روز رسانی می نماید. وجود آزمایشگا های مجهز و بکارگیری نیروهای متخصص از مهم ترین دلایل تولید محصولات با کیفیت در صنایع پمپ سازی و همچنین شرکت آذر قالب است ضمن اینکه همین عوامل توانسته زمینه مساعدی را برای ارائه محصولات نوآورانه در صنایع تولید قطعات و کسب انواع استاندارهای مربوطه فراهم کند.
شرکت آذر قالب گواهینامه های مدیریت کیفیت ISO9001:2008 ,ISO/TS16949:2009و گواهینامه بهمن موتور را دارا می باشد.